Zrcadlo novoročních projevů (1)

Rok co rok 1. ledna s našimi prezidenty kamsi vstupujeme, za čímsi se ohlížíme, ocitáme se na prahu, klademe si otázky,  zamýšlíme se, či bilancujeme.

Novoroční státnické promluvy k lidu, ke spoluobčanům, k bratrům a sestrám či dlouhá léta k soudružkám a soudruhům jsou zajímavým obrazem doby, v němž se svébytným způsobem zrcadlí historie naší země. Vybrali jsme pro vás několik zajímavých pasáží z novoročních projevů uplynulých šedesáti let.

  

Z novoroční poselství ministerského předsedy  Zdeňka Fierlingra 1.1.1946

Končíme rok historického významu. Tento rok viděl nás již při práci v osvobozené vlasti a příští generace se budou ptáti, jak těch osm měsíců naší svobody jsme dovedli využíti a s jakým sebezapřením jsme se věnovali velkým a vznešeným budovatelským úkolům… Do nového roku vstupujeme již s pevnou organisační kostrou našeho znárodněného průmyslu, který jednou bude naší chloubou a hrdostí a je s to dáti našemu dělnictvu bezpečné vědomí, že pracuje na svém… Připouštím, že jsme mnohé v horečné práci zanedbali, mnohé jsme přehlédli, nebo v mnohém jsme se dopustili omylů nebo učinili chybu. Nicméně vůle likvidovati co nejrychleji těžké dědictví minulosti byla dobrá a hlavní klady našeho nového státního života vidím v tom, že jsme mohli udržeti živou a silnou myšlenku národní fronty.

 Z projevu předsedy vlády ČSR Klementa Gottwalda 1.1. 1947
Vstupujeme do nového roku – po druhé v našem novém svobodném státě. Je to významný rok, neboť je to první rok našeho dvouletého plánu, který má nedozírný význam pro blahobyt našeho lidu i pro upevnění našeho lidovědemokratického pořádku a naší státní nezávislosti. Proto v novém roce musíme se soustředit především k splnění úkolů, vytčených dvouletým plánem; co v prvním roce neuděláme, v druhém nedoženeme…Přejme si upřímně navzájem do nového roku: Dvouletce zdar!

Z projevu předsedy vlády Klementa Gottwalda 1.1.1948
Dnes vstupujeme do druhé poloviny dvouletého plánu. Proto klademe především otázku: jak se osvědčil náš dvouletý plán a jak jsme jej plnili? Můžeme říci, že jsme správně odhadli své cíle a že jsme správně plánovali a vcelku dobře pracovali…Hlavní úkolem nového roku je zdolati obtíže a jíti pevně a neúchylně vpřed… K tomu je třeba soustředit všechny zdravé vlastenecké síly. Všichni poctiví občané nechť si řeknou – Národní fronta – stokrát ano! Avšak zároveň se musíme postarat, aby dovedla vyřídit reakční živly, které pracují proti programu vlády, proti lidu a pro rozvrat. V tom bude i velký úkol voleb: aby zmařily naděje těch zbankrotovalých dobrodruhů, kteří nyní troufale pozvedají hlavu. Těm třeba připravit novou a ještě těžší porážku, od nich musíme vyčistit svou jasnou cestu k lepšímu zítřku.

Z projevu prezidenta republiky Klementa Gottwalda 1.1.1949
Drazí spoluobčané,
dovolte mně, abych vám všem na prahu nového roku přál mnoho štěstí a úspěchů ve vašem životě a hlavně v práci, která nás čeká v nastávajícím roce…Bude správné , abychom se ohlédli zpět a zhodnotili ty vpravdě historické události, na něž rok 1948 byl tak bohatý. V únorových dnech vystoupil náš pracující lid měst a venkova ve svorné jednotě, aby ubránil své revoluční vymoženosti, aby obhájil zajištěnou a nezávislou budoucnost  svého nového státu proti rozvratnickým pokusům vlastizrádné reakce… Stojíce na prahu prvního roku pětiletky, musíme si uvědomit, že jedině  svornou spoluprací všech pokrokových sil národa v čele s dělnickou třídou, rozvinutím iniciativy širokých mas pracujících a odstraněním všech škůdců z našeho hospodářství co nejrychleji dosáhneme lepší budoucnosti a zvítězíme v boji o splnění pětiletého plánu.

 Z projevu prezidenta republiky Klementa Gottwalda 1.1.1950
Drazí spoluobčané!
…První rok našeho pětiletého plánu jsme splnili podle dosavadních odhadů asi na 102 procenta, čímž naše průmyslová výroba v posledních třech měsících byla asi o 10 procent vyšší než ve stejném období předešlého roku…Oproti roku 1937 vytěžili jsme o 50 procent více hnědého uhlí, vyrobili jsme o 100 procent více elektřiny, o 20 procent více surové oceli, o 28 procent více cementu, o 50 procent více vlněných látek, o 25 procent více obuvi a 16krát více traktorů.

Z projevu prezidenta republiky Klementa Gottwalda 1.1. 1953
Drazí spoluobčané, soudružky a soudruzi!
…Již po několik let si klademe na prahu nového roku jako hlavní otázku, zda bude i nadále zachován mír, zda budeme moci i nadále pokojně pokračovat ve svém budovatelském díle… Tato otázka je dnes tím vážnější, že světoví imperialisté nejenže neoslabují, nýbrž naopak stupňují své snahy o rozpoutání nové světové války. Již třetí rok trvá ničivé válečné tažení imperialistů proti korejskému lidu… Imperialisté pokračují – i přes své porážky – ve válečných akcích ve Vietnamu a Malajsku. Ve státech atlantického bloku neklesají, nýbrž ještě více stoupají náklady na zbrojení…

…Řekněme si proto dnes na prahu nového roku hrdě a odhodlaně: Kupředu československá úderná brigádo světového pokroku a demokracie, kupředu za splnění pětiletého plánu, za světový mír!

Z projevu prezidenta republiky Antonína Zápotockého 1.1. 1957
Drazí spoluobčané, soudružky a soudruzi, bratři a sestry!
Uplynulý rok byl bohatý na rušné a pohnuté události. Na jeho počátku bylo možno oprávněně mluvit o velikém vzrůstu sil světového tábora míru vedeného Sovětským svazem, o zkřížení zločinných snah válečných agresorů i jejich pokusů o rozdmýchání nových konfliktů a válek… Vzrůstající sympatie k mírumilovné politice Sovětského svazu pochopitelně hatí plány kapitalistických agresorů a stoupenců válečné politiky… Jednání XX. sjezdu Komunistické stany Sovětského svazu, odsouzení stalinského kultu osobnosti i odsouzení chyb a nesprávností, které z této politiky vyvěraly, vyvolaly ve všech komunistických stranách širokou, ostrou a otevřenou kritiku, a v lidově demokratických zemích oprávněnou snahu po nápravě. V Maďarsku pohříchu kritika se zvrhla a vyústila v bratrovražedný boj v řadách Maďarské strany pracujících. Místo nápravy chyb došlo k úplnému ochromení činnosti strany, k desorientaci členů i dělnických a pracujících mas… Lid Československa bez rozdílu národnosti všechnu štvavou kampaň mezinárodní reakce jednomyslně odmítl. Maďarské události semkly u nás ještě těsněji dělníky, rolníky a pracující inteligenci, posílily jednotu Národní fronty, upevnily důvěru v její vedoucí sílu – Komunistickou stranu Československa a víru ve správnost její politiky.

 Z projevu prezidenta republiky Antonína Novotného 1.1. 1960
Drazí spoluobčané, soudruzi a soudružky!
Při vstupu do nového, jubilejního roku naší lidově demokratické republiky srdečně vás všechny zdravím a přeji mnoho úspěchů v práci a spokojenosti vám m i vašim nejbližším.. Do jubilejního patnáctého roku naší lidově demokratické republiky vstupujeme již s úplným vítězstvím socialistických výrobních vztahů v celém národním hospodářství. V našem zemědělství myšlenka družstevního společného hospodářství zvítězila již definitivně. Stojíme bezprostředně před splněním našeho nejbližšího cíle – před dovršením výstavby socialismu.

(Z dobového tisku vybral Jaroslav Vozobule)

Pokračování příště!

Komentáře

 1. Petrpavel napsal(a)

  Václav Klaus, 1.1.2011:
  Dnes vstupujeme do DRUHÉHO ROKU PRAVICOVÉHO plánu. Proto klademe především otázku: jak se osvědčil náš ČTYŘLETÝ plán a jak jsme jej plnili? Můžeme říci, že jsme správně odhadli své cíle a že jsme správně plánovali a vcelku dobře pracovali…Hlavní úkolem nového roku je zdolati obtíže a jíti pevně a neúchylně vpřed… K tomu je třeba soustředit všechny zdravé vlastenecké síly. Všichni poctiví občané nechť si řeknou – PRAVICOVÁ KOALICE – stokrát ano! Avšak zároveň se musíme postarat, aby dovedla vyřídit OPOZIČNÍ živly, které pracují proti programu vlády, proti lidu a pro rozvrat. V tom bude i velký úkol voleb: aby zmařily naděje těch zbankrotovalých OBYVATEL, kteří nyní troufale pozvedají hlavu. Těm třeba připravit novou a ještě těžší porážku, od nich musíme vyčistit svou jasnou cestu k lepšímu zítřku.

 2. Petrpavel napsal(a)

  Václav Klaus, 1.1.2012:
  Drazí OVČANÉ, MODŘÍ soudruzi a soudružky!
  Při vstupu do nového, jubilejního roku naší NElidově NEdemokratické republiky srdečně vás všechny zdravím a přeji mnoho úspěchů v práci a spokojenosti vám i vašim nejbližším.. Do jubilejního DVACÁTÉHODRUHÉHO roku naší NElidově NEdemokratické republiky vstupujeme již s úplným vítězstvím MAFIOKAPITALISTICKÝCH výrobních vztahů v celém národním hospodářství. V našem zemědělství myšlenka ÚPLNÉHO KONCE TOHOTO hospodářství zvítězila již definitivně. Stojíme bezprostředně před splněním našeho nejbližšího cíle – před dovršením výstavby MAFIOKAPITALISMU.

 3. Petrpavel napsal(a)

  Drazí OVČANÉ, MODŘÍ soudružky a soudruzi, KAMARÁDI A KAMARÁDÍČCI!
  Uplynulý rok byl bohatý na rušné a pohnuté události. Na jeho počátku bylo možno oprávněně mluvit o velikém vzrůstu sil světového tábora míru vedeného USA, o zkřížení zločinných snah válečných agresorů i jejich pokusů o rozdmýchání nových konfliktů a válek… Vzrůstající sympatie k mírumilovné politice USA pochopitelně hatí plány KOMUNISTICKÝCH agresorů a stoupenců válečné politiky… Jednání XX. sjezdu ODS, odsouzení HAVLOVA kultu osobnosti i odsouzení chyb a nesprávností, které z této politiky vyvěraly, vyvolaly ve všech MAFIOKAPITALISTICKÝCH stranách širokou, ostrou a otevřenou kritiku, a v NElidově NEdemokratických zemích oprávněnou snahu po nápravě. V Maďarsku pohříchu kritika se zvrhla a vyústila v bratrovražedný boj v řadách ORBÁNOVY, PRÝ PRAVICOVÉ, strany . Místo nápravy chyb došlo k úplnému ochromení SOUKROMÝCH PENZIJNÍCH FONDů, k desorientaci členů i BANKOVNÍCH NEPRACUJÍCÍCH mas… Lid ČESKA bez rozdílu národnosti všechnu štvavou kampaň mezinárodní reakce jednomyslně odmítl. Maďarské události semkly u nás ještě těsněji TUNELÁŘE, BANKÉŘE a NEPRACUJÍCÍ POLITIKY, posílily jednotu TROJKOALICE, upevnily důvěru v její vedoucí sílu – ODS.

 4. Petrpavel napsal(a)

  Přemysl Sobotka, 1.1.2013
  Drazí spoluoVčané!
  …POSLEDNÍ rok našeho ČTYŘLETÉHO plánu jsme splnili podle dosavadních odhadů asi na 1002 procenta, čímž naše průmyslová výroba v posledních třech měsících byla asi o 50 procent NIŽŠÍ než ve stejném období předešlého REŽIMU…Oproti roku 1989 vytěžili jsme o 50 procent MÉNĚ hnědého uhlí, vyrobili jsme o 100 procent více elektřiny, o 2000 procent více CELEBRIT, o 2800 procent více TUNELŮ, o 500 procent více OMAMNÝCH látek, o 25 procent více BOT a 16krát MÉNĚ traktorů.

 5. Petrpavel napsal(a)

  P.S. Slibuji upřímně, že už zde nebudu kalit poklidné vody našeho velkolepého budování ideální společnosti. Odcházím do ilegality :-). Ale budu vás s potěením sledovat…

Napsat komentář