Opravdu “Nadlidi”?

V předešlých dnech jsem se angažoval v diskusi pod článkem Evy Hölzelové s názvem „Nadlidi“.  Do této kategorie se autorka pokusila zasadit nemocniční lékaře.
Jako jistý protipól uvedenému článku jsem se nyní pokusil shrnout určitá fakta, a předložit je čtenářům „Brejlí“. Jak doufám, vrhnou na věc trochu jiné světlo.

 Občanské sdružení „Mladí lékaři“ vypracovalo v loňském roce v rámci výzvy Ministerstva zdravotnictví svůj návrh, svou představu, jak by měly v Česku vypadat platy lékařů. Za vzor si vzali Německo za rok 2009, a jejich návrh spočíval v tom, že by čeští lékaři – nemocniční specialisté – měli mít garantovány stejné násobky svých platů oproti průměrnému platu v zemi, jako mají Němci. Trošku odvážné, podíváme-li se na absolutní čísla (zejména platů německých lékařů), ale ne až tak moc (ale přece jen), podíváme-li se na navrhované koeficienty.

Ty koeficienty v Německu se pohybují od 1,24 u začínajícího lékaře bez specializace až po 2,72 u přednosty (primáře), což ve finančním vyjádření představuje v Německu měsíční plat při 42 hodinové týdenní pracovní době od 3 891,-  do 8 540,-  euro (při kurzu 25,- Kč/1 euro) to je 97.275 – 213.500,- Kč. V českých podmínkách jistě nepředstavitelné, leč kouzlo spočívá v onom základě, v průměrném příjmu v zemi, který v roce 2009 činil v Německu 3 141,-  euro měsíčně (78.525,- Kč).

Ve vztahu k českému průměru za rok 2009 ve výši 23.598,- Kč jsou ty částky naprosto jiné, pohybují se od 29 260,- až po 64 186,- Kč.

Zdá se to někomu hodně – mi ani ne. Rád bych lékařům ty peníze dal (asi bych ty koeficienty, hlavně u začínajících lékařů, poněkud korigoval směrem dolů), a bylo by jen na menežmentech nemocnic, aby v rámci těchto hodnot diferencovali ty velmi dobré od méně kvalitních, případně, pokud by měli zdroje, aby formou odměn ještě zvýhodnili ty nejlepší. Přirozeně, píšu tu o platech za běžnou pracovní dobu, nikoliv za přesčasy.

A jsem přesvědčen, že by tohle ani žádný extrémní problém nebyl. Také jsem přesvědčen, že by lékaři byli spokojeni a naše zdravotnictví by se mohlo posunout kousek dál k řešení závažnějších problémů včetně kupř. personálních auditů apod. (o některých už byla řeč v diskusi pod článkem autorky).

Oni totiž tu kategorii „nadlidí“ netvoří nemocniční lékaři, jak se domnívá autorka. Tu kategorii tvoří úplně jiné profese ve veřejné sféře, jejichž odměňování stát vymezil zákonem, a to v úrovních, které použití poněkud pejorativního označení nadlidí poměrně věrně vystihuje. Jsou to vrcholní politikové (poslanci, senátoři, členové vlády, poslanci EP), soudci všech stupňů soudů, státní zástupci a členové NKÚ, a dále profese jako notáři, exekutoři příp. jiní, kterým sice zákon přímo plat nestanoví, zajišťuje jim však „pracovní náplň“ a nepřímo i její kvantitu, na kterou se váží sazby odměn stanovené zákonem. Pokud by někdo chtěl do této kategorie zařadit i advokáty, není tomu tak, protože počet advokátů v zemi není omezen a panuje mezi nimi volná soutěž (se zákazem vlastní propagace), zatímco počet exekutorských úřadů (exekutorů) i notářů je zákonem stanoven a noví mohou být jmenováni jen pokud se úřad uvolní, takže ti stávající mají své jisté.

Ale abych se vrátil k té kategorii „nadlidí“ odměňovaných státem – byla vytvořena zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (dále jen „představitelé“), a zákonem č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců. Jejich platy se odvíjejí od tzv. platové základny, která byla původně stanovena jako částka nejvyššího tarifu a tarifního stupně plus 100 % osobního příplatku podle zákona č. 143/1992 Sb.,  o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, posléze činila trojnásobek průměrného platu v nepodnikatelské sféře dosažený za předminulý kalendářní rok (pro pořádek je třeba dodat, že od roku 2008 do konce roku 2010  to bylo novelou zákona omezeno platovou základnou platnou pro rok 2007, tj. vypočtenou z průměrného platu za rok 2005 , což činilo 56 847,- Kč měsíčně, navíc Topolánkovým „batohem“ – zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. – dále sníženou o 4 procenta /netýkalo se soudců, ti si u ÚS vymohli zrušení tohoto omezení/, takže jejich platy od roku 2007 nejen nerostly, ale snižovaly se). U státních zástupců činila platová základna nejdříve 90% platové základny představitelů, později 2,7 násobek průměrného platu jako u představitelů –  tj. 51 162,- Kč měsíčně (se stejným snížením jak výše).

A z těchto násobků průměrných platů se odvíjely platy těch vyvolených dalšími násobky – u poslance a senátora od 1,08 (bez další funkce) až po 1,82 u předsedy komory, a k tomu dalších 0,56 – 0,76 násobek náhrad,

– u ministra 2,06 násobek, místopředsedy vlády 2,49 násobek, a předsedy vlády 2,90 násobek platové základny, a k tomu 0,30 – 0,37 násobek náhrad,

– u člena NKÚ 1,52 násobek, u víceprezidenta 2,06 a u prezidenta NKÚ 2,50 násobek platové základy, a k tomu 0,30 – 0,37 násobek náhrad,

– u soudců od 0,88 násobku u začínajícího soudce na okresním soudu až po max. 1,84 násobek u soudce vrchního soudu, u soudce Nejvyššího soudu to činí jednotně 1,84 násobek, u místopředsedy 2,27 a předsedy NS 2,50 násobek platové základny.

Pro úplnost u soudců Ústavního soudu to činí 2,06 násobek, u místopředsedy 2,49 a předsedy 2,90 násobek platové základny.

A my se tady málem udiskutovali ohledně toho, zda současný tarifní plat lékařů nemocničních specialistů (v rozpětí 17 340,- Kč u nastupujícího lékaře bez specializace – 11 platová třída 1. tarifní stupeň,  až 30 630,- Kč u lékaře s nejvyšší specializací a nejdelší praxí  – 13 platová třída a nejvyšší tarifní stupeň – viz příloha č. 3 k Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) je dost nebo není. A ještě jsme je někteří málem zaklínali Hipokratovou přísahou (která, pokud vím, nic o platu zvícím almužny stejně ani neříká).

P.S.
Ve prospěch současných politiků je třeba poznamenat, že se v závěru roku 2010 podařilo dovést do legislativního ukončení vládní návrh novely citovaných zákonů vydaný jako zákon č. 425/2010 Sb., který pro roky 2011 až 2014 snižuje platovou základnu představitelů na pevnou částku 51 731 Kč, soudců od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 na 54 005 Kč a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 ji stanoví na 56 849 Kč, a konečně u státních zástupců stanoví platovou základnu pro rok 2011 na 46 557,- Kč. Pro léta následující po skončení uvedeného moratoria bude činit platová základna u představitelů a soudců 2,7 násobek průměrného platu (viz výše) a u státních zástupců 2,25 násobek.

Dochází také k určitým úpravám ve věci náhrad. Násobky platové základny pro jednotlivé představitele, soudce a státní zástupce zůstávají zachovány.

P.P.S.
O jak zásadní nesystémový krok při konstituování oné skutečné kategorie „nadlidí“ a při jejím řadu let trvajícím udržování šlo, hovoří, myslím, dostatečně výmluvně tato citace z důvodové zprávy k současné novele zákona – cituji: „…principy byly stanoveny v době, kdy díky předchozím nerealistickým mechanismům stanovování platů těchto osob…  bylo dosaženo nepřiměřeně vysoké relace k ostatním platům hrazeným ze státního rozpočtu. Zatímco průměrný výdělek v nepodnikatelské sféře se za období let 1995 až 2000 zvýšil o 54,3 %, platy představitelů státní moci a soudců se za stejné období zvýšily o 144,3 až 144,8 %.“- konec citace. Škoda dalších slov.

Komentáře

 1. poletucha napsal(a)

  Lexi, vy jste dokonalý jako vždy. Tady asi není co dodat!

 2. Peggy napsal(a)

  Pěkný večer Lexi, je to daný, nebo je to povoláním? Tak dokonalý analýzy , co vždycky dáte ven, to se hned tak nevidí. Proč nepíšete víc článků, není možný najít mezeru, nbo snad ani není možný, podle mýho, nic tomuto podání vyčíst.. No nebylo to s Vámi asi lehký, stát před vámi a svý si obhájit, nebo vyvrátit. Nejste náhodou narozený ve znamení Panny? 🙂 Mějte krásný večer, jak vidím, ani polemika není, argumenty zvítězily, jste fakt dobrý, jak píše poletucha. Mějte pěkný večera dííík!PS. se zájmem jsem si početla, jak že na tom jsou ti státní zástupci, taky to mám podobný ,mámeto doma.. :-)A žádný nadšení se nekonalo..:-((

 3. Lex napsal(a)

  poletucha, Peggy
  Díky oběma, dámy. Máte pravdu, Peggy, tady se diskutérky houfovat nebudou. Tady není o čem. Tady jsou holá fakta. Nejde tu o dojmologii, o stranění, o víru, dokonce ani o nevědění, ze kterého nejčastěji pramení omyly, závist, a dokonce nenávist, jichž se pod článkem s podobným názvem vyrojilo až až. Ale i pod článkem pana Fischera. Napsal jsem tam ve svém prvním vstupu na margo první diskutérky, že “Podmínkou je porozumět textu, vcítit se do něj.”
  Žel, tato schopnost často schází, a tak vznikají diskuse “o voze a o koze”. A rozvíjejí se do grandiózních konstrukcí. Třeba se dojde až na Haiti. A přitom ta diskutérka nepochopí, že to není o Haiti, že je to o ní.
  Peggy,
  nejsem z hlediska světonázoru neutrální, moje srdce bije trochu nalevo od hrudní kosti. Což neznamená, že člověk pravicového zaměření je pro mě nepřítel. Jde jen o to, abychom dokázali být objektivní, nazírat věci vcelku, v souvislostech i “v pohybu”. Jmenuje se to “dialektika”, což je dnes ve zdejších zeměpisných délkách a šířkách jedním z vybraných slov sprostých, ačkoliv to nemá nic společného s levicí ani pravicí, s individualistickým egoismem ani solidárním “sockomem”, jak je tu často prezentováno. Tak raději použiju pojem “kritické myšlení”. Když je ale hledi sklapnuto, těžko diskutovat.
  A pro ty, co se tak radují z toho, jak se průměrně máme, jak je to u nás dobré, si dovolím dát následující odkaz. Nejsem “pravdoláskovec”, ale to, co v tom vystoupení zaznívá, hlavně o “pouštění žilou” naší společnosti, co všechno by se z toho dalo pořídit, k tomu není co dodat. Tři procenta z toho by postačovala k pokrytí oprávněných požadavků doktorů. Namísto toho řada z nás má hlavu vraženou do písku (je to, co je na hnojišti, písek?) a raduje se z toho, jak mu sluníčko hřeje holou – no, pštrosům asi ne, ale kdyby to byli paviáni?!
  http://www.youtube.com/watch?v=Y-ozPfL8yB8

 4. Lex napsal(a)

  Peggy, teprve teď jsem si přečetl Váš komentář pod panem Fischerem a až mi zatrnulo, jak tam píšete o sobě a pštrosím písku. Vím, že Vy psanému textu rozumíte – ale přece jen nahala volám – ti moji pštrosi, písku a jánevímčem nejsou ani omylem o Vás. Jen hloupá souhra okolností!
  Hezký večer! L.

 5. Peggy napsal(a)

  No máte štěstí, Lexi,chichi, jednak, že jste mi zakryl peřím jistý partie a opicí se fakt ještě necítím,(no…nějaká malá a alespoň trochu roztomilá by mě neurazila :-)),a pak, že jsem právě dokončila nějakou práci a mrkla,naposledy, zda nemám odpověď od Ivett, ( rozesmála sebe i mne, mou hloupostí:-)!
  Vůbec se neomlouvejte, já se k tomu svýmu pštrosovi ( ostatně v tom komentář) po pravdě hlásím. Každý jsme nějaký Lexi a já se chytřejší nedělám, vystačím si si s tím, co je..:-) A o to víc, se mi líbí, když jsou lidi kolem chytřejší, než bylo dáno do vínku mně. Nehraju si na nic, je mi to mnohem bližší, ono se to totiž stejně pozná, a vy to víte.. 🙂 !!!Mějte kráááásný večer, jo a místo písku bývá i popeliště a tam jsem občas také v domácím prostředí, chichi.. Mějte se famfárově a dííík.

 6. Sasanka napsal(a)

  No tak ono by se i tady dalo diskutovat, ale uznávám, že fakta jsou fakta a nic proti nenamítám. Jen by mě zajímalo, jaké násobky pobírají představitelé státní moci a soudci v těch zemích, kde se lékaři mají tak dobře. Pokud máte takové údaje k dispozici, ráda si je přečtu. Například jak je tomu ve zmíněném Německu či jiných zemích na západ od našich hranic.

  • Lex napsal(a)

   Paní Sasanko,
   tady nejde o ty násobky, tady jde o ten mizerný základ, ze kterého jsou ty násobky odvozeny. Jak u těch politiků, tak u těch doktorů.
   Když budete brát padesát tisíc měsíčsně a Váš muž také (nerad bych urazil, třeba máte podstatně více), což Vám bude bohatě stačit na pohodlný život i na to, abyste si šetřila na stáří, tak Vám bude jedno, že politik bere šestinásobek (jako je to u nás u těch nejvyšších), dokonce Vám bude jedno, bude-li brát padesátinásobek (pokud země prosperuje). Jenže když u nás berete tolik, že Vám to stačí na nájem, teplo, elektřinu, vodu, jídlo co si uvaříte doma a nesmíte si moc vyskakovat – a na co ještě? – potom Vám nemůže nepřijít “chucpe”, že vám se za pět let mizerný příjem zvýší o o 54 procent a většinu z toho vezme inflace, a jim se jejich už tehdy podstatně vyšší zvýší o 145 procent. A to není o závisti, to je o základní morálce a spravedlnosti, notabene když Vy si to musíte vydělat – musíte odvést poctivou práci, přidanou hodnotu, kdežto po nich zůstává čím dál větší sekera.
   Obdobně (a ještě vykřičenější) je to s nejvyšším menežmentem státních a polostátních podniků, kde i ty největší násobky představitelů proti tomu blednou. A třeba ČD jdou trvale “zu Grund”, ČT prožírá budoucnost atd. atd.

 7. Sasanka napsal(a)

  Pane Lexi, já chápu, že nejde o ty násobky. A souhlasím s Vámi, že ten nepoměr je nespravedlivý. Ale holt máme základ, jaký máme, proto by mě zajímalo, jestli náhodou i v těch ostatních zemích, kde mají ten základ daleko vyšší, není i přesto mezi kupříkladu lékaři na straně jedné a politiky na straně druhé stejná propast. Z toho důvodu jsem se ptala po těch násobcích. Jen pro porovnání. A jinak celkově – mám obavy, že dokud budou lidstvu vládnout peníze, což se rozhodně v dohledné době nezmění, žádné spravedlnosti se obyčený člověk nedočká. Je smutné, jak někteří “mamoní”. Nejspíš ještě nevědí, že ta Zubatá s kosou fakt úplatky nebere…

  • Lex napsal(a)

   Paní Sasanko,
   jaké jsou platy lékařů v Německu jsem uvedl už ve svém článku.
   To, co Vám teď píšu jako odpověd na Váš dotaz, si každý může snadno najít na netu sám. Tak to berte jako takovou malou úsluhu:
   Měsíční plat (vše bude v eurech) amerického prezidenta je cca 24.000 průměrný plat v USA je (beru dnešní kurz euro/dolar = 1,32) je 2.580, násobek je 9,3
   Německo (kancléřka) 21.000, průměr 3.662, násobek 5,73
   Rakousko prezident 22.466, průměr 3.221, násobek 6,97
   Rakousko kancléř 20.059, násobek 6,22
   Velká Británie premiér 22.500, průměr 3.127, násobek 7,19
   Francie prezident „téměř“ 20.000, průměr 2.736, násobek 7,30
   Francie předseda vlády 20.206, násobek 7,38
   Česká republika prezident (včetně náhrad) 14.644, průměr 925, násobek 15,83
   Česká republika předseda vlády (včetně náhrad) 6.889, násobek 7,44.
   http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/125833-sarkozymu-raketove-stoupl-prezidentsky-plat.html
   Doufám, že mi prominete, že jsem vzal v úvahu platy představitelů (včetně českých) za rok 2007 a český průměrný plat za rok 2008.
   Závěr: nechť si každý učiní sám. Pro mě (až na toho českého prezidenta) platí to, co jsem napsal dříve. Je to o těch základech.

 8. Sasanka napsal(a)

  Děkuji za úsluhu… 🙂 Myslela jsem, že čerpáte z nějakých vlastních statistik, jinak bych neobtěžovala. Al jinak díky, asi by se mi to moc nechtělo hledat, to přiznávám. Dobrou noc.

Napsat komentář